ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง

ทางสถาบันขออนุญาตเปิดรับเฉพาะน้องๆ ที่ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมประชุมกับเราได้เท่านั้น

ด้วยรักและเคารพ
สามารถเข้าร่วมประชุม ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

สามารถเข้าร่วมประชุม
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม